محل تبلیغات شما
تاملی بر اوضاع جاری کشور در ادوار مختلف گویای تبیین جایگاه مهم بودجه ریزی و کنترل بودجه و نظارت بر هزینه های بودجه ایست. شاید با این موضوع که اگر بودجه کافی باشد فلان پروژه به پایان می رسد یا اینکه متاسفانه بودجه بما ندادند برای کارها برخورد داشتید که در حقیقت نشانه بودجه ریزی نامناسب و ناهماهنگی در نظام بودجه ریزی است و برای رفع این نقیصه باید آنان که در عین دانایی تجربه بودجه ای را دارا هستند چه در تقنین و اجرا و چه در نظارت بکار گیری شوند.

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

بودجه ,ریزی ,نظارت ,دارا ,ای ,تجربه ,بودجه ریزی ,که در ,چه در ,باید آنان ,نقیصه باید

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

لانه یک عقاب