محل تبلیغات شما
یکی از مهمترین نیازهای بشر مسکن و منزلی است که در آن ساکن میشود و درتمام ادیان و فرهنگهاوملتهاوبطورخاص در اسلام بشدت مورد تاکید وضرورتی انکارناپذیر است. البته دراین موضوع که مراد از مسکن چیست و آیاهربنایی با هرمتراژی رامیتوان مسکن نام داد هم جای صحبت فراوان وجود دارد. در روایات معصومین علیهم السلام تاکیدشده که مسکن بایدبزرگ و روشن باشدوبسیارهم برکمک افراد داراوثروتمند به افرادضعیف جامعه درتهیه مسکن سفارشهابعمل آمده است.

در اوج غربتش هم کریم است

حیرت دنیا از یک رویداد اطلاعاتی / آمد نیوز ، رفت نیوز شد

قدرتی فراتر از عشق بنام حب الحسین

مسکن ,السلام ,علیهم ,تاکیدشده ,روشن ,بایدبزرگ ,علیهم السلام ,معصومین علیهم ,روایات معصومین ,السلام تاکیدشده ,تاکیدشده که

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بنفش ترانس(بهترین تولید کننده ترانس )